Temes d’Història de la Ciència

Articles de Marià Baig sobre història de la Ciencia (els links descarreguen l’article en PDF)

Un nuevo documento sobre Guillen Soler y la cuestión de la cartografía mallorquina. Llull, Vol. 24, pàg. 587-604
Els Inicis de la meteorologia catalana: el Servei Meteorològic de Catalunya i els seus fons documentals històrics (1870-1939), RF,  (2008) pàg. 38-52
Teoría matemática y práctica naval en la Ilustración. Salvador Jiménez Coronado, traductor de la obra de Euler sobre la construcción y la maniobra de los navíos, QHE, IX (2008) pàg. 249-277
Les Observacions astronòmiques i meteorològiques de Domènec Badia (Alí Bei) en el seu viatge per terres d’Àfrica AHCT , 2 (2009) pàg. 13-29
La introducción de la mecánica cuántica en España: las primeras lecciones y los primeros textos. (Amb Gonzalo Gimero i Mercé Xipell), en: La física en la dictadura. Físicos, cultura y poder en España (1939-1975). Xavier Roque (ed.) UAB (2012), pàg. 161-176.
Von Neumann traducido por Ortiz: una obra pionera en la enseñanza de la cuántica. (Amb Gonzalo Gimero i Mercé Xipell), en La física en la dictadura. Físicos, cultura y poder en España (1939-1975). Xavier Roque (ed.) UAB (2012), pàg. 177-192
Enseñanza y divulgación de la física moderna durante la República y la guerra: el caso del profesor Juan B. Puig Villena. Actas VII Simposio de Enseñanza e historia de las ciencias y de las técnicas. Barcelona IEC (2014), Pág. 29-35.
[RF: Revista de Física. IEC]
[QHE: Quaderns d’Història de l’Enginyeria. UPC]
[AHCT: Actes d’història de la ciència i de la tècnica. IEC]

(Veure també l’apartat sobre la foneria de Sant Sebastià de la Muga)

Conferències sobre història de la ciència